all rights reserved

© GALLERY WATER

ART EXHIBITIONS

2019.07.20 - 2019.07.25

"Day dream"

Ryu Tamagawa Solo Exhibition

2019.05.01 - 2019.05.05

"Mountain Line"

Yasunari Kuwano Solo Exhibition

2019.03.02 - 2019.03.10

"EUREKA"

RISAKO KAWASHIMA

HIROKI KANBA

YUMA KISHI

HITOSHI TAKEUCHI

MASARU MIZUOCHI

Ω (SHINTARO OMATA + KENTA MORIWAKI + TAKUTO UKAWA)

YOF  (TAKAYOSHI OHARA + RYU FURUSAWA + TOMOYUKI YANAGAWA)

+

WATARU NAGANO (SITE PLANNING)

2018.11.24 - 2018.12.22

"UTOPIA"

KENRYOU GU SOLO EXHIBITION

KG+ Award 2018 Grand Prix Award Exhibition